กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปรินทร์นภา ทองแดง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0878004545

นางสาวกาญจนา หีตแก้ว
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 093-6657010
อีเมล์ : kanjanahitkaew@gmail.com

นายจักรกฤษณ์ อินตัน
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : i.jagkrit@gmail.com