กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปรินทร์นภา ทองแดง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกาญจนา หีตแก้ว
ครูอัตราจ้าง

นายจักรกฤษณ์ อินตัน
ครูผู้ช่วย