กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวีระพล มีศิริ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4