กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวอันทิมา กรุงไกรจักร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0612055021
อีเมล์ : phaeiiz.pp@gmail.com

นายวีระพล มีศิริ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0843099071