กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวีระพล มีศิริ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวอันทิมา กรุงไกรจักร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ