บุคลากร

นายประดิษฐ์ มิตรกุล
ช่างไม้ ชั้น4

นางอริสรา จันทร์อุราเคน
พนักงานธุรการ

ทิพกฤตา จิตตรง
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน