สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

รูปธรรมจักรคบเพลิง  หมายถึง การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมควบคู่กันไป