กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพิมพ์ขวัญ คงอุป
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
อีเมล์ : pim-khwan@hotmail.com

นางสาวนัฐฐินันท์ เล็กประทุม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0847098010
อีเมล์ : ่ีjubjang084182@gmail.com

นายธนกานต์ พละสกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 093-5837577
อีเมล์ : tanakarn.pa@gmail.com