กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายกัมปนาท สุทธิจำนงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพิมพ์ขวัญ คงอุป
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0