กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพิมพ์ขวัญ คงอุป
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนัฐฐินันท์ เล็กประทุม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นายธนกานต์ พละสกุล
ครูผู้ช่วย