ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนชลธารวิทยา

             

โรงเรียนชลธารวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลแห่งที่ ๒ ของอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในบริเวณวัดชลธารวดี หมู่ ๑๐ ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยท่านพระครูโสภิตสังฆการ เจ้าอาวาสวัดชลธารวดี ได้มอบที่ดินจำนวน  ๔๔ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๒๑ เปิดทำการครั้งแรก เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๑ เปิดรับนักเรียนระดับชั้น ม.ศ.๑ จำนวน ๒ ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน ๗๘ คน และ ม.๑ จำนวน ๒ ห้องเรียน นักเรียนจำนวน ๖๔ คน มีนายเจริญ  แต้มแก้ว  ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๔ โรงเรียนศรียาภัย รักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูโสภิตสังฆการ เจ้าอาวาสวัดชลธารวดี อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อนุญาตให้ใช้ศาลาการเปรียญของวัดซึ่งเป็นโรงเรียนราษฎร์เก่าเป็นสถานที่เรียน โดยมีครูจำนวน ๔ คน และทำการเปิดสอนเรื่อยมาจึงถึงเดือนพฤษภาคม  ๒๕๒๓ ต่อมาทางวัดและประชาชนใกล้เคียงได้ร่วมกับสร้างอาคารชั่วคราว ๖ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง จึงย้ายจากวัดมาเรียนที่อาคารชั่วคราว ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓

          โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อการพัฒนาชนบท (มพช.๒) รุ่นที่ ๔ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙        โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม (รพชส.) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐

          ปัจจุบันโรงเรียนชลธารวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐ หมู่ ๑๐ ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มีเนื้อที่ ๔๕ ไร่ โดยมีนายเซี้ยง  มากภักดี เป็นผู้บริจาคเพิ่มเติม ปัจจุบันมี       นายธรรดล หงษ์ทอง มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชลธารวิทยา เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

          ธัมโม หเวรักขคิธัมมจารี ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม เป็นคติพจน์

          เรียนดี จริยาเด่น เป็นกีฬา รักษาวินัย เป็นปรัชญาของโรงเรียนที่โรงเรียนได้ยึดถือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้คู่ไปกับคุณธรรม

          โรงเรียนได้ใช้ตราประจำโรงเรียน คือ เสมาคบเพลิง หมายถึง การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และคุณธรรมควบคู่กันไป

 


 

          โรงเรียนชลธารวิทยามีอักษร      ย่อ ช.ว.

          เครื่องหมายประจำโรงเรียน        รูปเสมาคบเพลิง                                 

                                      หมายถึง การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และคุณธรรม

                                                ควบคู่กันไป

          คติธรรมของโรงเรียน               ธัมโม หเวรักขติ ธัมมจารี

                                                “ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม

          ปรัชญาของโรงเรียน               ขยัน  ซื่อสัตย์ มารยาทดี มีวินัย  ใฝ่รู้  อยู่อย่างพอเพียง

สีประจำโรงเรียน                   ขาว-เขียว

อัตลักษณ์ของโรงเรียน              แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ยิ้มไหว้ ทักทายกัน

เอกลักษณ์ของโรงเรียน             เป็นโรงเรียนที่ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคน

Best  practice                     กิจกรรมวิเคราะห์ข่าวสารด้วยหมวก 6 ใบ

 

วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนชลธารวิทยาจัดการศึกษาโดยให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นผู้เรียนมีความขยัน  ซื่อสัตย์ มารยาทดี  มีวินัย  ใฝ่รู้  อยู่อย่างพอเพียง บริหารงานบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน

 

เป้าประสงค์

๑.  นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีทักษะชีวิตตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.  สถานศึกษาให้บริการทางการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่พึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

๓.     ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔.  การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน