กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชุลีภรณ์ ชูสุก
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอรณี มูสิแก้ว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1