กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชุลีภรณ์ ชูสุก
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาววรัตนันท์ บุตรเพชร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4