กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวชุลีภรณ์ ชูสุก
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0822611390
อีเมล์ : Chuleeporn5615061001049@gmail.com

นางสาวอรณี มูสิแก้ว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0615574073
อีเมล์ : oranimusikaew@gmail.com