กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชุลีภรณ์ ชูสุก
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุมณฑา มาคุ้ม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0