กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอมรศรี เพชรภู่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0895916375
อีเมล์ : amornsripetchphoo@gmail.com

นางสาวณัฏฐ์ภคมน คล่องกระบี่
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0914414654
อีเมล์ : natpakamon.k@ku.th