กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอมรศรี เพชรภู่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์