กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวไปรยา สุทธิชน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0954173276
อีเมล์ : ibeachzz1@gmail.com

นางสาววีรวรรณ จันทรา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0630070627
อีเมล์ : weerawanchanthra@gmail.com