กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวไปรยา สุทธิชน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาววีรวรรณ จันทรา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1