กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอุทุมพร ศิวายพราหมณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ