กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอุทุมพร ศิวายพราหมณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวไปรยา สุทธิชน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0