วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียน

ภายในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนชลธารวิทยาจัดการศึกษาโดยให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นผู้เรียนมีความขยัน ซื่อสัตย์ มารยาทดี มีวินัย ใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง บริหารงานบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาของโรงเรียน
ขยัน ซื่อสัตย์ มารยาทดี มีวินัย ใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง