กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายทวีศักดิ์ พรหมเรือง
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5