กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจรรยา มินชาติ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายทวีศักดิ์ พรหมเรือง
พนักงานราชการ