กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจรรยา มินชาติ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายทวีศักดิ์ พรหมเรือง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1