E-Service

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC)

ระบบงานทะเบียน_วัดผล(SGS)

ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)

ระบบรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 ระบบรับรองรายงานการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นๆ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (E-MISS)

ระบบการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (KSP School)

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ระบบบริการโรงเรียน E school

ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)

ระบบรายงานยาเสพติด (CATAS)