คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

คู่มือวิชาการปี 2564

คู่มือจัดกิจกรรมแนะแนว

กลุ่มบริหารงานบุคคล

มาตรฐานการให้บริการด้านงานบุคคล

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

คู่มือการให้บริการกลุ่มบริหารงบประมาณ

   สัญญายืมเงิน

   แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ


   ใบสำคัญรับเงิน

   ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

   แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล

   ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร

   แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบ 6006

   บัญชีลงเวลา

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คู่มือกลุ่มบริหารทั่วไป

การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนชลธาร

ระเบียบโรงเรียนชลธารวิทยา

ระเบียบการใช้ห้องสมุดโรงเรียนชลธารวิทยา