รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานงานทะเบียน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจกลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการปีงบประมาณ 2563

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

รายงานความพึงพอใจการใช้อาคารสถานที่