หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document การบรรจุแต่งตั้ง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 399.5 KB
Adobe Acrobat Document การประเมิณผู้บริหารสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.8 KB
Adobe Acrobat Document การปรับปรุงกรอบเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.75 KB
Adobe Acrobat Document การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 592.77 KB
Adobe Acrobat Document การย้ายผู้บริหาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.07 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาตรา 38 ค(2)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.82 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.93 MB
Adobe Acrobat Document ประเมินข้าราชการครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.48 KB
Adobe Acrobat Document ประเมินพนักงานราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 429.43 KB
Adobe Acrobat Document ประเมินลูกจ้างประจำ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 419.63 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.96 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 438.88 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.83 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์คัดเลือกครูดีในดดวงใจ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.1 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์ใต้บังคับผู้บัญชา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.69 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธรการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.69 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธรการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.78 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธรการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.14 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 457.42 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.75 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.83 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 421.65 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 236.28 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อวิทยฐานะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177.25 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อวิทยฐานะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้ารายการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษามีวืทยฐานะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 281.9 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์วิธรการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับวุฒิสูงขึ้น   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 369.46 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.98 KB