การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 245.18 KB