คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายไพฑูรย์ ทองพิทักษ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประธาน มณีนวล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ ทองมณี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ดต.สมศักดิ์ มณีนวล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนองถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางพัชรี เกตุแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระสมุห์สมศักดิ์ จกวโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประกอบ ช่วยบำรุง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางจรรยา มินชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0836449459
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย นวลแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0950366107