บุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ทิพกฤตา จิตตรง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 090-8947688
อีเมล์ : yuyi.nikki14@gmail.com
ที่อยู่ :
บ้านเลขที่ 60 หมู่ 20 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล