หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖

โครงสร้างหลักสูตร

          โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช ๒๕๕๑(ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

โรงเรียนชลธารวิทยา  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑

 

ภาคเรียนที่ ๑

 

ภาคเรียนที่ ๒

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน (หน่วยกิต/ชม.)

 

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน (หน่วยกิต/ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน

11/440

 

รายวิชาพื้นฐาน

11/440

ท 21101 ภาษาไทย

1.5/60

 

ท 21102ภาษาไทย

1.5/60

ค 21101 คณิตศาสตร์

1.5/60

 

ค 21102คณิตศาสตร์

1.5/80

ว 21101  วิทยาศาสตร์

1.5/60

 

ว 21102  วิทยาศาสตร์

1.5/80

ส 21101  สังคมศึกษา

1.5/60

 

ส 21103  สังคมศึกษา

1.5/60

ส 21102  ประวัติศาสตร์

0.5/20

 

ส 21104  ประวัติศาสตร์

0.5/20

พ 21101  สุขศึกษาและพลศึกษา

1.0/40

 

พ 21102  สุขศึกษาและพลศึกษา

1.0/40

ศ 21101  ศิลปะ

1.0/40

 

ศ 21102  ศิลปะ

1.0/40

ง 21101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

0.5/20

 

ง 21103  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

0.5/20

ง21102  เทคโนโลยีสารสนเทศ

0.5/20

 

ง21104  เทคโนโลยีสารสนเทศ

0.5/20

อ 21101  ภาษาอังกฤษ

1.5/60

 

อ 21102  ภาษาอังกฤษ

1.5/60

รายวิชาเพิ่มเติม

2.5/100

 

รายวิชาเพิ่มเติม

2.5/100

ท21201 เสริมทักษะภาษาไทย

1.0/40

 

ค 21201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์1

1.0/40

ศ 21201 นาฏศิลป์

1.0/40

 

พ 20202 แบดมินตัน

1.0/40

ง 21201 คอมพิวเตอร์

1.0/40

 

ง 21205 คอมพิวเตอร์ 1

1.0/40

อ 21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

0.5/20

 

อ 21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

0.5/20

พ 20201 ฟุตบอล

1.0/40

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

60

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

60

-กิจกรรมแนะแนว

20

 

-กิจกรรมแนะแนว

20

-กิจกรรมนักเรียน

 

 

-กิจกรรมนักเรียน

 

       ลูกเสือ/เนตรนารี

12

 

       ลูกเสือ/เนตรนารี

13

       ชุมนุม

20

 

       ชุมนุม